Từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ

2 Ngày 1 Đêm Ninh Chữ
2 Ngày 1 Đêm Phan Thiết