6 NGÀY 5 ĐÊM Ấn Độ
5 NGÀY 4 ĐÊM Sing & Malay
6 NGÀY 5 ĐÊM Singapore - Indonesia - Malaysia
4 NGÀY 3 ĐÊM Sing & Malay
3 NGÀY 2 ĐÊM Đà Nẵng
4 NGÀY 3 ĐÊM Đà Nẵng
3 NGÀY 2 ĐÊM Đà Nẵng
3 NGÀY 2 ĐÊM Đà Nẵng
1 2 3 5