50.000.000 - 70.000.000

6 NGÀY 5 ĐÊM Úc
9 NGÀY 8 ĐÊM Châu Âu